Örebro FriflygklubbBland molnen sedan 1986Örebro Friflygklubb på Facebook
feb11sön

Årsmöte 2018 söndag 11 februari kl 18!

Välkommen till klubbens årsmöte den 11 februari 2018 klockan 18! Vi planerar att hålla årsmötet, liksom förra året, på Rosalis Deli, Aspholmen Örebro.

Kan även passa på att påminna om licensförnyelse. Endast betalande medlemmar har rösträtt på mötet. Så skynda, skynda... Snart är säsong 2018 igång på allvar!

Agenda

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets stadgeenliga kallande
  Frågan ställs till årsmötet om medlemmarna fått kallelse och dagordning i rätt tid.

 3. Fastställande av röstlängd
  Enligt stadgar $17

  Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 4. Fastställande av dagordning

 5. Val av årsmötets ordförande och sekreterare

 6. Val av justerare

 7. Omröstning av stadgeändring. Se nedan.

 8. Inlämnade förslag och motioner
  Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen (t.ex. budget och verksamhetsplan) diskuteras och beslutas om.

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  Årsmötet undersöker om styrelsen har gjort det som beslutades på föregående årsmöte. Redovisning av balans och resultatrapport.

 10. Revisorernas revisionsberättelse
  Revisorn/revisorerna sammanfattar sin granskning av styrelsen arbete och föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

 11. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

 12. Beslut angående klubbavgift

 13. Fastställande av verksamhetsplan 2018

 14. Budget för 2018

 15. Andra avgifter för 2018

  • Vinschavgift medlem (2017: 60 kr/start)
  • Vinschavgift gäst (2017: 80 kr/start)
  • Max vinschavgift per 1 dag medlem (2017: 300 kr)
  • Övernattning medlem (2017: 0 kr)
  • Övernattning gäst (2017: 50 kr)
  • Hyra klubbvinge medlem (2017: 50 kr)
  • Hyra klubbvinge gäst (2017: 100 kr)
  • Maglandning klubbsele (2017: 50 kr)
  • Bygelben (2017: 400 kr)
 16. Fastställande av antal ledamöter i klubbstyrelsen (minst tre)
  Antalet ledamöter i klubbstyrelsen ska vara minst tre.

 17. Val av klubbstyrelse

  • Klubbordförande 1år. 2017 Henric Höggren.
  • Ledamöter 1 eller 2år (halva antalet 2år). 2017 Lennart Wallin, Johan Malmberg, Anders Malmqvist, Mattias Sundström, Jonathan Nilsson
  • Suppleanter 2st 1år. 2017 Janne Dersjö, Fredrik Majberger.
 18. Val av revisorer och revisorssuppleant (ej medlemmar ur klubbstyrelsen)

  • Revisorer 2st 1år. 2017 Daniel Liedström, Maths Wersén.
  • Revisorssuppleant 2st 1år. 2017 Torbjörn Månsson, Vakant
 19. Val av valberedning och sammankallande

  • Valberedare 2st 1år varav en ordförande. 2017 Ian Eide, Mats Johansson
 20. Övriga val (utanför stadgar)

  • Säkerhetsinformatör hängflyg 1st 1år. 2017 Mats Johansson.
  • Säkerhetsinformatör skärmflyg 1st 1år. 2017 Markus Bagge.
  • Säkerhetsinformatör paramotorflyg 1st 1år. 2017 Jonathan Nilsson.
  • Ansvarig klubbvinge 1st 1år. 2017 Mats Johansson.
  • Ansvarig licenser skärm, pm och hänglflyg. Kassör föreslås.
  • Hemsideansvarig. 2017 Markus Bagge.
 21. Mötets avslutande

Stadgeändring

Enligt beslut från årsmöte 2017 kring stadgeändring skall omröstning hållas detta årsmöte. Föreslagen ändring enligt årsmötesprotokoll 2017, i stadgarnas paragraf 25;

Styrelsen består av ordförande samt minst 4 övriga ledamöter.

Gällande stadgar kräver 5 ledamöter. Gällande stadgar och årsmöteshandlingar finns på hemsidans medlemssidor (kräver inloggning).